BIOTERRA NV
GROUP DE CLOEDT
Menu
PRAKTISCH
TECHNIEKEN
NEWSLETTER

Fysico-chemische reiniging

Deze techniek wordt gebruikt op gronden en afvalstoffen dewelke via een biologische reiniging niet verwerkt kunnen worden.

Typische voorbeelden van in aanmerking komende verontreinigingen zijn heavy fuel, afvalolie, PCB-houdende materialen, overige chloorhoudende contaminanten (zoals PER en TRI), zware metalen, asbest en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, kortweg PAK`s.

Buiten verontreinigde gronden kunnen ook tal van minerale afvalstromen op deze wijze verwerkt worden. Hierbij denken we o.a. aan RKV (Riool-, Kolken- & Veegslib), zandvangerzand (RWZI`s), straalgrit, gieterijzanden, sorteerzeefzand, breekzand, puingranulaten, baggerspecie.

Hierboven is ons centrum te Opglabbeek vergund voor de acceptatie en verwerking van asbesthoudende gronden en granulaten tot 10.000 ppm!

Basisprincipe bestaat erin de aanwezige verontreinigingen op te concentreren in een zo klein mogelijk restvolume en aldus een zo groot mogelijk aandeel te hergebruiken secundaire materialen te produceren. Gewassen zand en grind zijn hierbij de herwinbare grondstoffen, daar waar het fijn materiaal (<63um) en organische deeltjes als resdu-fractie worden beschouwd.

Om dit te verwezenlijken zijn de installaties opgebouwd uit diverse scheidingstoestellen dewelke gebruik maken van de specifieke eigenschappen van de aanwezige deeltjes, zoals korrelgrootte, densiteit en specifieke affiniteit.

Toegepaste technieken omvatten o.a. het gebruik van zeven (droog en nat) op diverse korrelgroottes, hydrocyclonage, opstromer, jigs, magneten (ferro en non-ferro), zwaardwassers, zandschroeven, kool- & metaalspiralen, flotatiecellen, decanteerders, en zeef- en filterpersen.

De installatie te Opglabbeek en Bornem hebben respectievelijke capaciteiten van 50 en 70 ton ingaand per uur.

De kostprijs van deze verwerkingstechniek wordt dus bepaald door het procentueel aandeel van de residu-fractie.

De beide overblijvende stromen, zijnde gewassen zand en grind vinden een nieuw leven als secundaire grondstof in diverse bouwtoepassingen zoals stabilisé, magere beton, etc.

Bioterra draagt voor alle uitgaande stromen zorg voor de nodige certificaten ter waarborging van zowel de milieuhygiënische als bouwtechnische kwaliteiten.

Productieschema

Video

RECENT NIEUWS